Kreativni koncepti

Ne glede na komunikacijsko aktivnost, pri Taktiku stavimo na kreativnost. Na tem področju nas odlikujejo bogate izkušnje in projekti, ki so že vrsto let deležni domačih in mednarodnih nagrad. Skupaj s kreativnim delom agencije snujemo kreativne koncepte in ideje za raznovrstne dogodke, aktivacije za različne javnosti, lansiranja izdelkov ali storitev, odnose z mediji, slogane, tekstopisje in še mnogo več. 

Priprava besedil

Dober komunikator ve, da ima prava beseda na pravem mestu velik pomen. Premišljenost v pisanju, ustrezna izbira besed, dolžine tekstov in spremljevalni element teksta so naša razlikovalna prednost, ki jo naši naročniki izjemno cenijo.

V agenciji Taktik nudimo širok nabor priprave in pisanja različnih vrst besedil – interni časopisi, novičniki, interna glasila, revije za življenjski slog, novičke za intranet, vsebine za spletne strani, različne vrste člankov in prispevkov za naročnikove spletne strani ter druge kanale, nagovori in govori ob dogodkih in pomembnih trenutkih v podjetij, ipd. Vsako besedilo odlikuje premišljena rdeča nit, ki je usklajena z naročnikom, in temeljito poznavanje ciljne javnosti oz. bralcev teh vsebin.

Video

Video produkcija pridobiva na vedno večji pomembnosti in tudi naši naročniki vedo, da gibljiva slika pove več kot tisoč besed. V sodelovanju s strokovnjaki v agenciji Taktik pomagamo pri kreativni zasnovi in produkcijski izvedbi različnega video materiala za naše naročnike, od predstavitvenih videov, oglasov, promocijskih spotov, videov za interno javnost in še veliko več. Pri vsakem od njih nas odlikuje tesno sodelovanje z naročnikom, močna kreativna komponenta in vrhunska izvedba.

Družbena odgovornost

Družbena odgovornost je eden ključnih dejavnikov graditve uspešnosti in ugleda modernega podjetja. Svetovni gospodarski svet za trajnostni razvoj pojmuje družbeno odgovornost kot prednost podjetja, da se bo vedlo etično in prispevalo h gospodarskemu razvoju, obenem pa izboljševalo kakovost življenja delavcev, lokalne skupnosti in širše družbe.

V agenciji Taktik smo strokovnjaki pri pripravi dolgoročnih strategij družbene odgovornosti, od same zasnove (delavnice, priprave in sestanki z zaposlenimi, uvodne analize) in priprave (načrtovanje vsebin in aktivnosti, ključna sporočila in cilji), do izvedbe (priprava operativnega načrta in načrta komuniciranja). Poleg tega imamo tudi bogate izkušnje pri vzpostavitvah novih blagovnih znamk družbene odgovornosti za naše naročnike, ki jih odlikuje strateška in kreativna nota ter pomenijo pomemben doprinos k razvoju ter ugledu podjetja.

Odnosi z javnostmi

V agenciji Taktik pri načrtovanju komunikacijskih aktivnosti skrbno izbiramo med različnimi komunikacijskimi strategijami, taktikami in orodji. Naša strokovna ekipa ponuja znanje, izkušnje in širok izbor storitev, s katerimi pomagamo naročnikom pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju odnosov z javnostmi.

Odnosi z mediji

Mediji so ena ključnih ciljnih javnosti naših številnih naročnikov. Svetovalci na agenciji Taktik se ponašamo z bogatimi izkušnjami na področju vzpostavljanja dolgoročnih odnosov in kontaktov z mediji, poznavanjem medijske krajine in prilagoditvijo sporočil naših naročnikov specifikam vsakega posameznega medija. Vešči smo tudi v pripravi kreativnih idej za večjo izpostavljenost v medijih in znamo do novinarjev pristopiti na zanimiv in transparenten način.

Svojim naročnikom ponujamo izdelavo splošnih in specializiranih seznamov novinarjev in urednikov, pripravo novinarskih konferenc in drugih organiziranih srečanj z novinarji, sporočil za medije, razlagalnih gradiv, priročnika najpogostejših vprašanj in odgovorov, priročnika za delo z novinarji in kriznega medijskega priročnika.

Strateško svetovanje

Slog in način komuniciranja v veliki meri zaznamujeta vsako organizacijo in vplivata na njeno podobo v javnosti. Le z načrtovanim, premišljenim in ciljno usmerjenim komuniciranjem pa lahko zares aktivno sooblikujemo pozitivno podobo organizacije.

Agencija Taktik svojim naročnikom pomaga strateško načrtovati in izvajati vse aktivnosti s področja komuniciranja. Svoje delo pričnemo z izdelavo celostne komunikacijske strategije, v kateri skupaj z naročnikom določimo komunikacijske cilje in taktike, ki nam jih bodo pomagale doseči.

 

Odnosi s poslovnimi javnostmi

Organizacija brez poslovnih javnosti ne bi bila sposobna proizvajati tega, kar proizvaja, brez poslovnih javnosti – kupcev pa ne bi bilo potrebe, da obstaja.
Ključna posebnost segmenta B2B je ta, da ne gre za proizvodnjo in oskrbo končnih izdelkov za fizičnega kupca, temveč izdelkov ali storitev za pravnega kupca. Iz tega izhajajo tudi vse posebnosti komunikacije do strateških poslovnih partnerjev

Agencija Taktik svojim naročnikom s področja B2B svetuje in pomaga pri:

 • grajenju in ohranjanju ustreznih odnosov s ključnimi poslovnimi javnostmi organizacije;
 • tekoči komunikaciji s ključnimi poslovnimi javnostmi ter razreševanju morebitnih pritožb in reklamacij;
 • strateškemu komuniciranju poslovnih sprememb organizacije do poslovnih javnosti;
 • celoviti promociji izdelkov ter komunikacijski podpori prodajnemu osebju.

Krizno komuniciranje

V kriznih razmerah, ko mora podjetje v izjemno kratkem času in pod pritiskom javnosti sprejemati odločitve, lahko vnaprej pripravljeni postopki komuniciranja bistveno olajšajo delo. Z ustreznim in pravočasnim komuniciranjem lahko namreč ublažimo posledice krize in prispevamo k umiritvi razmer. V kriznih situacijah vam agencija Taktik zagotavlja strateško svetovanje in izvajanje aktivnosti, ki temelji na dolgoletnih izkušnjah naših najbolj prekaljenih svetovalcev.

Odnosi s političnimi javnostmi

Odločitve, ki jih sprejemajo tako imenovane odločevalske javnosti (EK, evropski in nacionalni parlament, vlada, župani, občinski sveti), pomembno vplivajo na okolje, v katerem deluje organizacija. V času, ko vedno več organizacij deluje globalno, ne le lokalno, je poleg poznavanja lokalne, nacionalne in ne nazadnje EU politike nujno poznati tudi mednarodno okolje delovanja zlasti v državah, ki niso članice EU. Z vidika organizacije je zato pomembno, da ima vzpostavljene vzajemne in dolgoročne odnose s posameznimi institucijami odločanja, da redno spremlja pripravljanje zakonodaje in se nanje tudi pravočasno odziva.

Družbena omrežja

Komuniciranje na družbenih omrežjih je vedno večjega pomena za doseganje ciljnih javnosti posamezne organizacije. Družbena omrežja ponujajo priložnost za neposredni dialog med organizacijo in njenimi ciljnimi skupinami ter številne možnosti za predstavitev svojega dela. Pri tem pa je pomembno, da se organizacija nastopa na družbenih omrežjih loti strateško in načrtovano, saj s tem na široko odpre vrata v svoj svet.

Agencija Taktik naročnikom ponuja strateško načrtovanje nastopa organizacije na družbenih omrežjih. V skladu z njihovimi poslovnimi cilji določimo ton komuniciranja, uredniško politiko in vsebinsko zasnovo, način odzivanja na različne objave, pozitivne in negativne. Po uspešnem vstopu organizacije na družbeno omrežje Taktik nudi tudi podporo pri urednikovanju in upravljanju komuniciranja na družbenem profilu organizacije.

Odnosi z lokalnimi skupnostmi

Odnosi z lokalnimi skupnostmi so specifična oblika odnosov z javnostmi, saj je skupnost ključen dejavnik dolgoročnega preživetje organizacije. Občutek povezanosti skupnosti z organizacijo, ki se vzpostavi skozi organizirano in strateško vodeno komunikacijo, bistveno zmanjšuje možnost kriz zaradi nerazumevanja dejavnosti organizacije oziroma samo po sebi preprečuje, da bi do takih nerazumevanj prihajalo. Organizacija mora tako nenehno skrbeti za komuniciranje z okolico in gradnjo kakovostnih odnosov, saj le tako lahko živi v sožitju z lokalno skupnostjo.

Agencija Taktik priporoča uporabo komunikacijskih orodij, ki pomagajo pri pridobivanju naklonjenosti okolice: dnevi odprtih vrat, sporočila v občinskih glasilih, pisma krajanom s strani vodstva, sestanki s predstavniki lokalnih skupnosti, informacijska pisarna, odprti telefon, donacije, sponzorstva, pokroviteljstva, okrogle mize, sodelovanje pri dogodkih lokalnega pomena, javne tribune, sodelovanje z lokalnimi ustanovami in podobno.

Odnosi s finančnimi javnostmi

Komuniciranje z vlagatelji in s finančnimi javnostmi je eno redkih, ki ga deloma urejajo zakonodaja in borzna pravila. Zato ni le priporočljivo in koristno, temveč v določeni meri celo obvezno.

Vlagatelji in finančne javnosti so med najbolj ključnimi za uspeh podjetja. Brez njih in njihovega zaupanja vanj to ne bi moglo delovati in se razvijati:

 • Delničarji morajo pravočasno dobiti informacije, ki jih prepričajo v nakup delnic.
 • Borzni posredniki so vmesni člen med podjetjem in njegovimi vlagatelji. Biti morajo dobro obveščeni o delovanju podjetja in ga prepoznati kot investicijsko priložnost.
 • Analitiki: Njihove analize so osnovno orodje borznih posrednikov in vlagateljev. Zato lahko močno vplivajo na položaj delnic podjetja.
 • Regulatorji in regulativa: razumevanje zakonskih predpisov in poslovnih trendov trga naročnika so ključnega pomena pri vodenju transparentnega komuniciranja poslovanja podjetja.
 • Mediji: Čeprav ne sodijo neposredno med vlagatelje oziroma finančne javnosti, jih moramo vključevati v komunikacijo o teh temah, če želimo graditi iskrene odnose in zaupanje.

Na področju komuniciranja z vlagatelji in finančnimi javnostmi lahko od ekipe agencije Taktik pričakujete:

 • vzdrževanje odnosov z delničarji,
 • vzpostavljanje in gradnjo odnosov s potencialnimi vlagatelji (delničarji, kreditodajalci) in finančnimi javnostmi,
 • skrb za izpolnjevanje zakonskih in borznih obvez in določil o komuniciranju,
 • obvladovanje in učinkovito izrabo komunikacijskih orodij za vlagatelje in finančne javnosti (npr. letna in druga poročila o poslovanju podjetja),
 • učinkovito komuniciranje z mediji o poslovanju podjetja,
 • obvladovanje borznih orodij obveščanja.

Odnosi z zaposlenimi

Zaposleni so bogastvo vsake organizacije ali podjetja, zato je treba komuniciranju z njimi posvetiti posebno pozornost. Pozitivna podoba organizacije v zunanjem okolju ne zadostuje, temveč mora organizacija sočasno graditi in negovati tudi odprte in na zaupanju temelječe odnose z zaposlenimi.

Četudi nam uspe zgraditi pozitivno podobo organizacije v širši javnosti, ta kaj hitro zbledi, če nima podpore med zaposlenimi. Pomembno je, da organizacija ugotavlja vzroke za nezadovoljstvo med zaposlenimi in jih odpravi.

Orodja, ki jih najpogosteje uporabljamo pri komuniciranju z zaposlenimi, so interni časopisi, intranet, izobraževanja, strokovni posveti, letna srečanja, priročnik za zaposlene in individualno komuniciranje z zaposlenimi. Na agenciji Taktik znamo raznolika orodja združiti v učinkovit splet aktivnosti, ki pomagajo dosegati želene organizacijske cilje ustanov in podjetij.

Organizacija dogodkov

Pri izvajanju odnosov s ciljnimi javnostmi se organizacije pogosto poslužujejo različnih dogodkov, bodisi za zaposlene, poslovne partnerje ali medije, bodisi kot klasično orodje promocijskega spleta za predstavitev novih izdelkov. Organizacija dogodkov se običajno izkaže kot zelo zahtevna in kompleksna, zato je pomoč strokovnjakov pri tem več kot dobrodošla. Ponujamo celovito organizacijo dogodkov ob različnih priložnostih in za vse javnosti organizacije. Poskrbimo za zamisel za izvedbo dogodka, vabila, nastopajoče, scenarij, govore, izbor lokacije, pogostitve, scenografije, izpeljavo, zahvalo in morebitne objave v medijih.

Trening javnega nastopanja

Vsaka organizacije se vsaj občasno znajde v položaju, ko za posredovanje svojih sporočil potrebuje govorca, izurjenega v javnem nastopanju, vedenju pred kamero in odzivanju na novinarska vprašanja. Enako pomembna kot nastop sam je seveda tudi vsebina sporočil, ki jih posreduje. Podati mora vnaprej določene ključne informacije, obenem pa zadostiti tudi pričakovanjem poslušalcev po predstavitvi vsebine in enostavnih ter korektnih odgovorih na morebitna vprašanja.

Trening javnega nastopanja, ki ga ponuja agencija Taktik, govorcem pomaga odpraviti vse navade, ki pri javnem nastopanju delujejo moteče, obenem pa jih nauči primerne uporabe kretenj, glasovnih poudarkov, oblikovanja sporočil, ki jih želijo posredovati, in odgovarjanja na novinarska in ostala vprašanja.

Medijske analize

Vpliv medijev je v sodobnem svetu izjemen, saj predstavljajo osnoven vir informacij za večino javnosti, ki so pomembne za delovanje organizacije. Zato je natančno in dosledno spremljanje medijskega poročanja bistvenega pomena za kakovostno izvajanje, načrtovanje in merjenje učinkov aktivnosti na področju odnosov z javnostmi.

Še natančnejše podatke pridobimo z izdelavo analize medijskega poročanja, ki poleg preštevanja novinarskih prispevkov vključuje še številne druge parametre in natančno vsebinsko analizo ter predstavlja vsestransko uporabno orodje praktikov odnosov z javnostmi.

Agencija Taktik svojim naročnikom ponuja natančno in odzivno spremljanje obsežnega seznama vseh vrst slovenskih medijev, medijev jugovzhodne Evrope ter pomembnejših medijev ostalih svetovnih in evropskih držav. Vsi medijski prispevki so naročnikom dostopni v spletnem arhivu, ki ponuja vrsto možnosti za pregledovanje in shranjevanje objav.