Odnosi z javnostmi

V agenciji Taktik pri načrtovanju komunikacijskih aktivnosti skrbno izbiramo med različnimi komunikacijskimi strategijami, taktikami in orodji. Naša strokovna ekipa ponuja znanje, izkušnje in širok izbor storitev, s katerimi pomagamo naročnikom pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju odnosov z javnostmi.

Odnosi z mediji

Mediji so ena izmed najpomembnejših javnosti za večino organizacij, saj pogosto predstavljajo edini ali pa vsaj najmočnejši komunikacijski most do vseh ostalih javnosti. Na agenciji Taktik poskrbimo, da načrtovanje in izvajanje dela z mediji temeljita na dolgoročnem, odprtem in vzajemnem odnosu med njimi in naročnikom.

Svojim naročnikom ponujamo izdelavo splošnih in specializiranih seznamov novinarjev in urednikov, pripravo novinarskih konferenc in drugih organiziranih srečanj z novinarji, sporočil za medije, pisne osebne izkaznice organizacije, razlagalnih gradiv, priročnika najpogostejših vprašanj in odgovorov, priročnika za delo z novinarji in kriznega medijskega priročnika.

Strateško svetovanje

Slog in način komuniciranja v veliki meri zaznamujeta vsako organizacijo in vplivata na njeno podobo v javnosti. Le z načrtovanim, premišljenim in ciljno usmerjenim komuniciranjem pa lahko zares aktivno sooblikujemo pozitivno podobo organizacije.

Agencija Taktik svojim naročnikom pomaga načrtovati in izvajati vse aktivnosti s področja komuniciranja. Svoje delo pričnemo z izdelavo celostne komunikacijske strategije, v kateri skupaj z naročnikom določimo komunikacijske cilje in taktike, ki nam jih bodo pomagale doseči.

Odnosi s poslovnimi javnostmi

Odnosi s poslovnimi javnostmi, tako imenovani »B2B relations«, so specifična in ne tako zelo splošno razširjena oblika odnosov z javnostmi. Organizacija brez poslovnih javnosti – dobaviteljev, ne bi bila sposobna proizvajati tega, kar proizvaja, brez poslovnih javnosti – kupcev pa ne bi bilo potrebe, da obstaja.
Ključna posebnost segmenta B2B je ta, da ne gre za proizvodnjo končnih izdelkov za fizičnega kupca, temveč polizdelkov za pravnega kupca. Iz tega izhajajo tudi vse posebnosti komunikacije do strateških poslovnih partnerjev

Pomembne naloge odnosov s poslovnimi partnerji so:

 • skrb za njihovo zadovoljstvo, predvsem kupcev polizdelkov – proizvajalcev končnih izdelkov,
 • razumevanje trga in poslovnih politik,
 • sledenje trendom v industriji in
 • sledenje poslovnim potrebam kupcev in njihovim stroškovnim politikam.
  Segment B2B seveda ne vključuje zgolj odnosov z javnostmi, temveč se tu redno srečujemo tudi z B2B-oglaševanjem, B2B-marketingom in promocijo, B2B-prodajo, B2B-raziskavami itd.

Agencija Taktik svojim naročnikom s področja B2B svetuje in pomaga pri:

 • grajenju in ohranjanju ustreznih odnosov s ključnimi poslovnimi javnostmi organizacije;
 • tekoči komunikaciji s ključnimi poslovnimi javnostmi ter razreševanju morebitnih pritožb in reklamacij;
 • strateškemu komuniciranju poslovnih sprememb organizacije do poslovnih javnosti;
 • celoviti promociji izdelkov ter komunikacijski podpori prodajnemu osebju.

Krizno komuniciranje

V kriznih razmerah, ko mora podjetje v izjemno kratkem času in pod pritiskom javnost sprejemati odločitve, lahko vnaprej pripravljeni postopki komuniciranja bistveno olajšajo delo. Z ustreznim in pravočasnim komuniciranjem lahko namreč ublažimo posledice krize in prispevamo k umiritvi razmer. V kriznih situacijah vam agencija Taktik zagotavlja strateško svetovanje in izvajanje aktivnosti, ki temelji na dolgoletnih izkušnjah naših najbolj prekaljenih svetovalcev.

Odnosi s političnimi javnostmi

Odločitve, ki jih sprejemajo tako imenovane odločevalske javnosti (EK, evropski in nacionalni parlament, vlada, župani, občinski sveti), pomembno vplivajo na okolje, v katerem deluje organizacija. V času, ko vedno več organizacij deluje globalno, ne le lokalno, je poleg poznavanja lokalne, nacionalne in ne nazadnje EU politike nujno poznati tudi mednarodno okolje delovanja zlasti v državah, ki niso članice EU. Z vidika organizacije je zato pomembno, da ima vzpostavljene vzajemne in dolgoročne odnose s posameznimi institucijami odločanja, da redno spremlja pripravljanje zakonodaje in se nanje tudi pravočasno odziva.

Družbena omrežja

Komuniciranje na družbenih omrežjih je vedno večjega pomena za doseganje ciljnih javnosti posamezne organizacije. Družbena omrežja ponujajo priložnost za neposredni dialog med organizacijo in njenimi ciljnimi skupinami ter številne možnosti za predstavitev svojega dela. Pri tem pa je pomembno, da se organizacija nastopa na družbenih omrežjih loti strateško in načrtovano, saj s tem na široko odpre vrata v svoj svet.

Agencija Taktik naročnikom ponuja strateško načrtovanje nastopa organizacije na družbenih omrežjih. V skladu z njihovimi poslovnimi cilji določimo ton komuniciranja, uredniško politiko in vsebinsko zasnovo, način odzivanja na različne objave, pozitivne in negativne. Po uspešnem vstopu organizacije na družbeno omrežje Taktik nudi tudi podporo pri urednikovanju in upravljanju komuniciranja na družbenem profilu organizacije.

Odnosi z lokalnimi skupnostmi

Odnosi z lokalnimi skupnostmi so specifična oblika odnosov z javnostmi tudi zato, ker je skupnost ključen dejavnik dolgoročnega preživetje organizacije. Občutek povezanosti skupnosti z organizacijo, ki se vzpostavi tudi skozi organizirano in strateško vodeno komunikacijo, bistveno zmanjšuje možnost kriz zaradi nerazumevanja dejavnosti organizacije oziroma samo po sebi preprečuje, da bi do takih nerazumevanj prihajalo. Organizacija mora tako nenehno skrbeti za komuniciranje z okolico in gradnjo kakovostnih odnosov, saj le tako lahko živi v sožitju z lokalno skupnostjo.

Agencija Taktik priporoča uporabo komunikacijskih orodij, ki pomagajo pri pridobivanju naklonjenosti okolice: dnevi odprtih vrat, sporočila v občinskih glasilih, pisma krajanom s strani vodstva, sestanki s predstavniki lokalnih skupnosti, informacijska pisarna, odprti telefon, donacije, sponzorstva, pokroviteljstva, okrogle mize, sodelovanje pri dogodkih lokalnega pomena, javne tribune, sodelovanje z lokalnimi ustanovami in podobno.

Odnosi s finančnimi javnostmi

Komuniciranje z vlagatelji in s finančnimi javnostmi je eno redkih, ki ga deloma urejajo zakonodaja in borzna pravila. Zato ni le priporočljivo in koristno, temveč v določeni meri celo obvezno.

Vlagatelji in finančne javnosti so med najbolj ključnimi za uspeh podjetja. Brez njih in njihovega zaupanja vanj to ne bi moglo delovati in se razvijati:

 • Delničarji morajo pravočasno dobiti informacije, ki jih prepričajo v nakup delnic.
 • Borzni posredniki so vmesni člen med podjetjem in njegovimi vlagatelji. Biti morajo dobro obveščeni o delovanju podjetja in ga prepoznati kot investicijsko priložnost.
 • Analitiki: Njihove analize so osnovno orodje borznih posrednikov in vlagateljev. Zato lahko močno vplivajo na položaj delnic podjetja.
 • Regulatorji in regulativa: razumevanje zakonskih predpisov in poslovnih trendov trga naročnika so ključnega pomena pri vodenju transparentnega komuniciranja poslovanja podjetja.
 • Mediji: Čeprav ne sodijo neposredno med vlagatelje oziroma finančne javnosti, jih moramo vključevati v komunikacijo o teh temah, če želimo graditi iskrene odnose in zaupanje.

Na področju komuniciranja z vlagatelji in finančnimi javnostmi lahko od ekipe agencije Taktik pričakujete:

 • vzdrževanje odnosov z delničarji,
 • vzpostavljanje in gradnjo odnosov s potencialnimi vlagatelji (delničarji, kreditodajalci) in finančnimi javnostmi,
 • skrb za izpolnjevanje zakonskih in borznih obvez in določil o komuniciranju,
 • obvladovanje in učinkovito izrabo komunikacijskih orodij za vlagatelje in finančne javnosti (npr. letna in druga poročila o poslovanju podjetja),
 • učinkovito komuniciranje z mediji o poslovanju podjetja,
 • obvladovanje borznih orodij obveščanja.

Odnosi s potrošniki

Pomembna naloga odnosov s potrošniki je skrb za zadovoljstvo uporabnikov izdelkov in storitev organizacije, dosledno obravnavanje njihovih pritožb, pripomb in predlogov pa koristen vir informacij za izdelavo strategij in programov, ki so lahko učinkovito izrabljeni tudi kot podpora ali dopolnitev trženjskim in ostalim komunikacijskim aktivnostim organizacije.

Odnosi z zaposlenimi

Zaposleni so bogastvo vsake organizacije, zato je treba komuniciranju z njimi posvetiti posebno pozornost. Pozitivna podoba organizacije v zunanjem okolju ne zadostuje, temveč mora organizacija sočasno graditi in negovati tudi odprte in na zaupanju temelječe odnose z zaposlenimi.

Četudi nam uspe zgraditi pozitivno podobo organizacije v širi javnosti, ta kaj hitro zbledi, če nima podpore med zaposlenimi. Pomembno je, da organizacija ugotavlja vzroke za nezadovoljstvo med zaposlenimi in jih odpravi.

Orodja, ki jih najpogosteje uporabljamo pri komuniciranju z zaposlenimi, so različna hišna glasila, okrožnice vodstva, druga sporočila, namenjena zaposlenim, oglasne deske, intranet, izobraževanja in strokovni posveti, letna srečanja, priročnik za zaposlene in individualno komuniciranje z zaposlenimi. Na agenciji Taktik pa jih znamo združiti v učinkovit splet aktivnosti, ki pomagajo dosegati želene organizacijske cilje ustanov in podjetij.

Organizacija dogodkov

Pri izvajanju odnosov s ciljnimi javnostmi se organizacije pogosto poslužujejo različnih dogodkov, bodisi za zaposlene, poslovne partnerje ali medije, bodisi kot klasično orodje promocijskega spleta za predstavitev novih izdelkov. Organizacija dogodkov se običajno izkaže kot zelo zahtevna in kompleksna, zato je pomoč strokovnjakov pri tem več kot dobrodošla. Ponujamo celovito organizacijo dogodkov ob različnih priložnostih in za vse javnosti organizacije. Poskrbimo za zamisel za izvedbo dogodka, vabila, nastopajoče, scenarij, govore, izbor lokacije, pogostitve, scenografije, izpeljavo, zahvalo in morebitne objave v medijih.

Trening javnega nastopanja

Vsaka organizacije se vsaj občasno znajde v položaju, ko za posredovanje svojih sporočil potrebuje govorca, izurjenega v javnem nastopanju, vedenju pred kamero in odzivanju na novinarska vprašanja. Enako pomembna kot nastop sam je seveda tudi vsebina sporočil, ki jih posreduje. Podati mora vnaprej določene ključne informacije, obenem pa zadostiti tudi pričakovanjem poslušalcev po predstavitvi vsebine in enostavnih ter korektnih odgovorih na morebitna vprašanja.

Trening javnega nastopanja, ki ga ponuja agencija Taktik, govorcem pomaga odpraviti vse navade, ki pri javnem nastopanju delujejo moteče, obenem pa jih nauči primerne uporabe kretenj, glasovnih poudarkov, oblikovanja sporočil, ki jih želijo posredovati, in odgovarjanja na novinarska in ostala vprašanja.

Medijske analize

Vpliv medijev je v sodobnem svetu izjemen, saj predstavljajo osnoven vir informacij za večino javnosti, ki so pomembne za delovanje organizacije. Zato je natančno in dosledno spremljanje medijskega poročanja bistvenega pomena za kakovostno izvajanje, načrtovanje in merjenje učinkov aktivnosti na področju odnosov z javnostmi.

Še natančnejše podatke pridobimo z izdelavo analize medijskega poročanja, ki poleg preštevanja novinarskih prispevkov vključuje še številne druge parametre in natančno vsebinsko analizo ter predstavlja vsestransko uporabno orodje praktikov odnosov z javnostmi.

Agencija Taktik svojim naročnikom ponuja natančno in odzivno spremljanje obsežnega seznama vseh vrst slovenskih medijev, medijev jugovzhodne Evrope ter pomembnejših medijev ostalih svetovnih in evropskih držav. Vsi medijski prispevki so naročnikom dostopni v spletnem arhivu, ki ponuja vrsto možnosti za pregledovanje in shranjevanje objav.

Za vstop v spletni arhiv medijskih objav WebKliping vpišite svoje uporabniško ime in geslo v obrazec na domači strani agencije Taktik. Če teh podatkov nimate, nam pišite na naslov agency@taktik.si.